Kullanıcı girişi
Kullanıcı adımı unuttum
Şifremi unuttum
Giriş yap
UZMANTV'ye Facebook hesabınız ile üye olun

VEYA eposta adresinle üye ol
Zaten üye misin ? Giriş yap

Kullanıcı adı hatırlatma
Kullanıcı adınızı e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
Şifre hatırlatma
Şifrenizi e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen kullanıcı adınızı ya da kayıt olurken bize verdiğiniz
e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
ya da
İşlem Tamam
Şifrenizi sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize gönderdik. Eğer şifre hatırlatma e-postası ulaşmazsa junk/spam klasörünü kontrol etmeniz yerinde olur. Belki yanlışlıkla oraya düşmüştür.

Üye giriş sayfasına git.

Tamam

Kentsel Dönüşüm

Deprem risk raporu nasıl alınır?

8,555
kez izlendi
Puan: 4.00 / 5
Detaylı Açıklama
Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve Mimar

Ülkemizin çok büyük bir kısmı, başta deprem olmak üzere tabii afetlerin riski altındadır. Mevcut yapıların büyük bir kısmının muhtemel afetlere karşı dayanıklı olmadıkları ve orta şiddetteki bir depremde bile ağır derecede hasar görüp yıkılmışlardır. Onbinlerce insanın ölümüne ve çok yüksek mali kayıplara sebebiyet veren acı gerçekler ortaya çıkmıştır. Kentsel dönüşüm yasası, yaşamımızı ve geleceğimizi olumsuz etkileyen bu çarpık ve kuralsız yapılaşma sorunu nedeni ile çocuklarımıza, torunlarımıza sağlıklı bir kent bırakmak için, çıkarılmış bir yasadır.

Kentsel dönüşüm yasası, 30 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen, sanat norm standartlarına uygun sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair çalışmaları yapmak için çıkarılmıştır. 

Tasanın en belirleyici farkı tapusu olan veya olmayan hak sahiplerinin haklarının korunması ve mağdur edilmemesidir. Anayasanın 23. maddesine göre devlet sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak ile görevlidir. 


- Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bina tespiti yaptırılır ve herhangi bir çoğunluk aranmaz. Müracaat için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir. 
- Yapılan tespitler neticesinde riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük raporları inceler, raporlarda eksik veyahut yanlış yok ise raporlar ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.
- İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bir dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi taktirde tebligat tarihinden itibaren idarece 60 günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bildirilir.
- Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanuni temsilcilerince 15 gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki çevre ve şehircilik il müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edilir. İtirazları inceleyecek olan teknik heyet, riskli yapı tespitini inceler ve sonucu tapu müdürlüğüne bildirilir.
- Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, 60 günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması istenilir.
- Riskli yapıların 60 günlük süre içinde maliklerince yıktırılıp yıktırılmadığı, çevre ve şehircilik il müdürlüğünce mahallinde kontrol edilir ve riskli yapı, malik tarafından yıktırılmamış ise, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve 30 günden az olmamak üzere ek süre verilir. 
- Bu süre sonunda da riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri; mahalli idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.
- Yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinin 3'te 1 istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile kat malikleri kurulu toplantıya çağrılır. 
- Bu toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda bütün maliklerce oy birliği ile anlaşma sağlanamaması halinde, öncelikle riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir. Bu değer gözetilerek oy birliği ile anlaşmaya çalışılır. 
- Anlaşma sağlanamaması durumunda, yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az 3'te 2 çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır. 
- En az 3'te 2 çoğunluk ile alınan karar, karara katılmayanlara ve kat malikleri kurulu toplantısına iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir. 
- Bu tebliğde, 15 gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin paylarının, SPK lisanslı değerleme şirketince tespit edilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği taktirde, bu payların, rayiç bedeli bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.
- En az 3'te 2 çoğunluk ile alınacak kararlar ve anlaşma şartları çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bildirilir. Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; SPK lisansı değerleme şirketlerince tespit ettirilen arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşları açık artırma usulü ile satılır. 
- Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği taktirde bu paylar, bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.


Binanızın deprem risk raporunu, binada bulunan maliklerden biri veya kanuni temsilcisi, dilekçe ekinde nüfus cüzdan fotokopisi, tapu fotokopisi ve kat maliklerini ve arsa paylarını gösteren belge ile, bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyük şehirlerde büyük şehir belediyelerine, ilçe belediyelerine veya bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara müracaat ederek tespit ettirilebilirler. 

Deprem risk raporu almak için varsa binanın statik ve mimari projeleri temin edilir. Binanıza ait projeler bulunmadığı taktirde binanın taşıyıcı sistem rölövesi çıkartılır. Beton kalitesinin belirlenmesi için binadan beton örnekleri alınır ve alınan beton örnekleri laboratuvarda beton dayanım testine tabi tutulur ve raporlanır. Zaman etüt raporları da hazırlanarak binanın taşıyıcı sisteminin statik ve dinamik hesapları yapılarak bina deprem performansı belirlenir. İlgili kanun ve yönetmeliklere göre bina deprem risk raporu hazırlanır. 


Müstakil binası olan vatandaşlar, mevcut binalarının risk analiz raporlarını yaptırarak, çıkan rapor sonucunda eğer bina riskli ise, risk analiz raporunu bakanlığa onaylatarak ve tapuya işleterek kentsel dönüşüm kapsamında binalarını yenileyebilirler. 

Aynı şekilde birçok kat maliklerinin bulunduğu binalarda, maliklerden birinin müracaatı ile alınan risk analiz raporunda bina riskli bina olarak tescillenmiş ise, rapor bakanlığa onaylatılarak tapuya şerh işlenir. Deprem risk analiz raporu almak için tüm maliklerin çoğunluğu aranmaz. 


Kentsel dönüşüme giren ve anlaşma ile tahliye edilen binalarda 18 aya kadar kira yardımı yapılır. Yapılacak olan kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı taşınma masrafları dikkate alınarak peşin olarak ödenir. Ayrıca anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki binalarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere aylık kira bedelinin iki katı kadar defaten kira yardımı yapılır. 

Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında bina sahipleri bankalardan 2 yıl ödemesiz 10 yıl ödemeli devlet destekli kredi kullanabilmektedirler. Aynı kişiye hem kira yardımı hem de kredi faiz desteği yapılmaz. Kira faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz. Kira veya kredi faiz desteğinden faydalanmak için binanın riskli bina ve anlaşmalı tahliye etmeleri gerekmektedir.

- Agra Dönüşüm risk analiz raporu yapar ve bakanlığa onaylatır.
- Zemin etüt raporunu yapar.
- Yürürlükteki İmar mevzuatına göre avan projeleri hazırlar.
- Bina sahiplerinin tüm sözleşme iptallerini yapar.
- Kira bedeli öder.
- İnşaat süresi boyunca oturacağı kiralık daireye eşyaları taşır.
- Bina sahipleri istediği taktirde lojistik deposunda eşyaları depolar.
- Mevcut binanın yıkımını gerçekleştirir.
- Cins tashihini yapar.
- Bina sahiplerince onaylanmış avan projeyi ilgili belediyeye onaylatır.
- Onaylanan avan projelerin tüm mimari, statik, elektrik, tesisat ve mekanik uygulama projelerini yapar ve inşaat ruhsatını alır.
- Tüm inşaatın teknik şartnamesini, mahal listesini ve keşfini hazırlar.
- Anahtar teslimi inşaatı yapar, iskanını alır.
- Binanın temizliği ve daire iç temizliğini yapar.
- Biten ve teslim edilen dairede lojistik firması ile eşyaları taşır.
- 12 ay boyunca teknik hizmeti verir.
- 1 yıllık DASK ve sigorta poliçesini verir.
- Anlaşmalı bankadan kredileri tahsis eder. 

Agra Dönüşüm 
Adres: Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı
No: 2 Mira Tower D: 57 Ümraniye/İstanbul
Telefon: 0216 594 80 49
Web sitesiwww.agradonusum.com

Videoyu Göster
Sitene ekle
Kapat